当前位置:文档之家 > 新HSK五级词汇2500个(TXT版)

新HSK五级词汇2500个(TXT版)

新HSK五级词汇2500个

1. 阿姨(āyí)
2. 啊(ā)
3. 唉(āi)
4. 矮(ǎi)
5. 爱(ài)
6. 爱好(àihào)
7. 爱护(àihù)
8. 爱情(àiqíng)
9. 爱惜(àixī)
10. 爱心(àixīn)
11. 安静(ānjìng)
12. 安排(ānpái)
13. 安全(ānquán)
14. 安慰(ānwèi)
15. 安装(ānzhuāng)
16. 岸(àn)
17. 暗(àn)
18. 按时(ànshí)
19. 按照(ànzhào)
20. 八(bā)
21. 把(bǎ)
22. 把握(bǎwò)
23. 爸爸(bàba)
24. 吧(ba)
25. 白(bái)
26. 百(bǎi)
27. 摆(bǎi)
28. 搬(bān)
29. 班(bān)
30. 班主任(bānzhǔrèn)
31. 半(bàn)
32. 办法(bànfǎ)
33. 办公室(bàngōngshì)
34. 办理(bànlǐ)
35. 帮忙(bāngmáng)
36. 帮助(bāngzhù)
37. 棒(bàng)
38. 傍晚(bàngwǎn)
39. 包(bāo)
40. 包裹(bāoguǒ)
41. 包含(bāohán)
42. 包括(bāokuò)
43. 包子(bāozi)
44. 薄(báo)
45. 饱(bǎo)
46. 宝贝(bǎobèi)
47. 宝贵(bǎoguì)
48. 保持(bǎochí)
49. 保存(bǎocún)
50. 保护(bǎohù)
51. 保留(bǎoliú)
52. 保险(bǎoxiǎn)
53. 保证(bǎozhèng)
54. 抱(bào)
55. 抱歉(bàoqiàn)
56. 报道(bàodào)
57. 报告(bàogào)
58. 报名(bàomíng)
59. 报纸(bàozhǐ)
60. 悲观(bēiguān)
61. 杯子(bēizi)
62. 北方(běifāng)
63. 北京(běijīng)
64. 倍(bèi)
65. 背(bèi)
66. 背景(bèijǐng)
67. 被(bèi)
68. 被子(bèizi)
69. 本(běn)
70. 本科(běnkē)
71. 本来(běnlái)
72. 本领(běnlǐng)
73. 本质(běnzhì)
74. 笨(bèn)
75. 鼻子(bízi)
76. 比(bǐ)
77. 比较(bǐjiào)
78. 比例(bǐlì)
79. 比如(bǐrú)
80. 比赛(bǐsài)
81. 彼此(bǐcǐ)
82. 笔记本(bǐjìběn)
83. 毕竟(bìjìng)
84. 毕业(bìyè)
85. 避免(bìmiǎn)
86. 必然(bìrán)
87. 必须(bìxū)
88. 必需(bìxū)
89. 必要(bìyào)
90. 编辑(biānjí)
91. 鞭炮(biānpào)
92. 便(biàn)
93. 遍(biàn)
94. 变化(biànhuà)
95. 辩论(biànlùn)
96. 标点(biāodiǎn)
97. 标志(biāozhì)
98. 标准(biāozhǔn)
99. 表达(biǎodá)
100. 表格(biǎogé)
101. 表面(biǎomiàn)
102. 表明(biǎomíng)
103. 表情(biǎoqíng)
104. 表示(biǎoshì)
105. 表现(biǎoxiàn)
106. 表演(biǎoyǎn)
107. 表扬(biǎoyáng)
108. 别(bié)
109. 别人(biérén)
110. 宾馆(bīnguǎn)
111. 冰箱(bīngxiāng)
112. 丙(bǐng)
113. 饼干(bǐnggān)
114. 病毒(bìngdú)
115. 并且(bìngqiě)
116. 玻璃(bōlí)
117. 博士(bóshì)
118. 博物馆(bówùguǎn)
119. 脖子(bózǐ)
120. 不必(búbì)
121. 不但(búdàn)
122. 不断(búduàn)
123. 不过(búguò)
124. 不见得(bújiàndé)
125. 不客气(búkèqì)
126. 不耐烦(bùnàifán)
127. 不要紧(búyàojǐn)
128. 补充(bǔchōng)
129. 布(bù)
130. 不(bù)
131. 不安(bùān)
132. 不得不(bùdébù)
133. 不得了(bùdéliǎo)
134. 不管(bùguǎn)
135. 不好意思(bùhǎoyìsi)
136. 不仅(bùjǐn)
137. 不免(bùmiǎn)
138. 不然(bùrán)
139. 不如(bùrú)
140. 不足(bùzú)
141. 部分(bùfen)
142. 部门(bùmén)
1

43. 步骤(bùzhòu)
144. 擦(cā)
145. 猜(cāi)
146. 才(cái)
147. 财产(cáichǎn)
148. 材料(cáiliào)
149. 踩(cǎi)
150. 采访(cǎifǎng)
151. 采取(cǎiqǔ)
152. 彩虹(cǎihóng)
153. 菜(cài)
154. 菜单(càidān)
155. 参观(cānguān)
156. 参加(cānjiā)
157. 参考(cānkǎo)
158. 参与(cānyù)
159. 餐厅(cāntīng)
160. 残疾(cánjí)
161. 惭愧(cánkuì)
162. 操场(cāochǎng)
163. 操心(cāoxīn)
164. 草(cǎo)
165. 册(cè)
166. 厕所(cèsuǒ)
167. 测验(cèyàn)
168. 层(céng)
169. 曾经(céngjīng)
170. 插(chā)
171. 差别(chābié)
172. 叉子(chāzi)
173. 茶(chá)
174. 差(chà)
175. 差不多(chàbuduō)
176. 拆(chāi)
177. 产品(chǎnpǐn)
178. 产生(chǎnshēng)
179. 尝(cháng)
180. 长(cháng)
181. 长城(chángchéng)
182. 长江(chángjiāng)
183. 长途(chángtú)
184. 常识(chángshí)
185. 场(chǎng)
186. 唱歌(chànggē)
187. 抄(chāo)
188. 超过(chāoguò)
189. 超市(chāoshì)
190. 朝(cháo)
191. 朝代(cháodài)
192. 炒(chǎo)
193. 吵(chǎo)
194. 吵架(chǎojià)
195. 车库(chēkù)
196. 车厢(chēxiāng)
197. 彻底(chèdǐ)
198. 沉默(chénmò)
199. 趁(chèn)
200. 衬衫(chènshān)
201. 称(chēng)
202. 称呼(chēnghu)
203. 称赞(chēngzàn)
204. 乘(chéng)
205. 乘坐(chéngzuò)
206. 承担(chéngdān)
207. 承认(chéngrèn)
208. 承受(chéngshòu)
209. 程度(chéngdù)
210. 程序(chéngxù)
211. 成分(chéngfèn)
212. 成功(chénggōng)
213. 成果(chéngguǒ)
214. 成绩(chéngjì)
215. 成就(chéngjiù)
216. 成立(chénglì)
217. 成熟(chéngshú)
218. 成为(chéngwéi)
219. 成语(chéngyǔ)
220. 成长(chéngzhǎng)
221. 诚恳(chéngkěn)
222. 诚实(chéngshí)
223. 城市(chéngshì)
224. 吃(chī)
225. 吃惊(chījīng)
226. 吃亏(chīkuī)
227. 迟到(chídào)
228. 持续(chíxù)
229. 池子(chízi)
230. 尺子(chǐzi)
231. 翅膀(chìbǎng)
232. 冲(chōng)
233. 充电器(chōngdiànqì)
234. 充分(chōngfèn)
235. 充满(chōngmǎn)
236. 重复(chóngfù)
237. 重新(chóngxīn)
238. 宠物(chǒngwù)
239. 抽屉(chōutì)
240. 抽象(chōuxiàng)
241. 抽烟(chōuyān)
242. 丑(chǒu)
243. 臭(chòu)
244. 出(chū)
245. 出版(chūbǎn)
246. 出差(chūchāi)
247. 出发(chūfā)
248. 出口(chūkǒu)
249. 出色(chūsè)
250. 出生(chūshēng)
251. 出席(chūxí)
252. 出现(chūxiàn)
253. 出租车(chūzūchē)
254. 初级(chūjí)
255. 除(chú)
256. 除非(chúfēi)
257. 除了(chúle)
258. 除夕(chúxī)
259. 厨房(chúfáng)
260. 处理(chǔlǐ)
261. 穿(chuān)
262. 船(chuán)
263. 传播(chuánbō)
264. 传递(chuándì)
265. 传染(chuánrǎn)
266. 传说(chuánshuō)
267. 传统(chuántǒng)
268. 传真(chuánzhēn)
269. 窗户(chuānghù)
270. 窗帘(chuānglián)
271. 闯(chuǎng)
272. 创造(chuàngzào)
273. 吹(chuī)
274. 春(chūn)
275. 磁带(cídài)
276. 词典(cídiǎn)
277. 词语

(cíyǔ)
278. 辞职(cízhí)
279. 此外(cǐwài)
280. 次(cì)
281. 次要(cìyào)
282. 刺激(cìjī)
283. 匆忙(cōngmáng)
284. 聪明(cōngmíng)
285. 从(cóng)
286. 从此(cóngcǐ)
287. 从而(cóngér)
288. 从来(cónglái)
289. 从前(cóngqián)
290. 从事(cóngshì)
291. 粗心(cūxīn)
292. 醋(cù)
293. 促进(cùjìn)
294. 促使(cùshǐ)
295. 催(cuī)
296. 存(cún)
297. 存在(cúnzài)
298. 错(cuò)
299. 错误(cuòwù)
300. 措施(cuòshī)
301. 答应(dāying)
302. 答案(dáàn)
303. 达到(dádào)
304. 打扮(dǎban)
305. 打电话(dǎdiànhuà)
306. 打工(dǎgōng)
307. 打交道(dǎjiāodao)
308. 打(dǎ)篮球(lánqiú)
309. 打喷嚏(dǎpēnti)
310. 打扰(dǎrǎo)
311. 打扫(dǎsǎo)
312. 打算(dǎsuan)
313. 打听(dǎting)
314. 打印(dǎyìn)
315. 打招呼(dǎzhāohu)
316. 打折(dǎshé)
317. 打针(dǎzhēn)
318. 大(dà)
319. 大方(dàfāng)
320. 大概(dàgài)
321. 大家(dàjiā)
322. 大使馆(dàshǐguǎn)
323. 大象(dàxiàng)
324. 大型(dàxíng)
325. 大约(dàyuē)
326. 呆(dāi)
327. 带(dài)
328. 戴(dài)
329. 代表(dàibiǎo)
330. 代替(dàitì)
331. 大夫(dàifu)
332. 贷款(dàikuǎn)
333. 待遇(dàiyù)
334. 单纯(dānchún)
335. 单调(dāndiào)
336. 单独(dāndú)
337. 单位(dānwèi)
338. 单元(dānyuán)
339. 担任(dānrèn)
340. 担心(dānxīn)
341. 耽误(dānwù)
342. 胆小鬼(dǎnxiǎoguǐ)
343. 淡(dàn)
344. 蛋糕(dàngāo)
345. 但是(dànshì)
346. 当(dāng)
347. 当代(dāngdài)
348. 当地(dāngdì)
349. 当然(dāngrán)
350. 当时(dāngshí)
351. 挡(dǎng)
352. 刀(dāo)
353. 岛(dǎo)
354. 倒霉(dǎoméi)
355. 导演(dǎoyǎn)
356. 导游(dǎoyóu)
357. 导致(dǎozhì)
358. 倒(dǎo)
359. 到(dào)
360. 到处(dàochù)
361. 到达(dàodá)
362. 到底(dàodǐ)
363. 道德(dàodé)
364. 道理(dàolǐ)
365. 道歉(dàoqiàn)
366. 地(dì)
367. 的(de)
368. 得(dé)
369. 得意(déyì)
370. 得(dé)
371. 灯(dēng)
372. 登机牌(dēngjīpái)
373. 登记(dēngjì)
374. 等(děng)
375. 等(děng)
376. 等待(děngdài)
377. 等候(děnghòu)
378. 等于(děngyú)
379. 低(dī)
380. 滴(dī)
381. 的确(díquè)
382. 敌人(dírén)
383. 底(dǐ)
384. 递(dì)
385. 地道(dìdào)
386. 地方(dìfāng)
387. 地理(dìlǐ)
388. 地球(dìqiú)
389. 地区(dìqū)
390. 地毯(dìtǎn)
391. 地铁(dìtiě)
392. 地图(dìtú)
393. 地位(dìwèi)
394. 地震(dìzhèn)
395. 地址(dìzhǐ)
396. 弟弟(dìdì)
397. 第一(dìyī)
398. 点(diǎn)
399. 点头(diǎntóu)
400. 点心(diǎnxīn)
401. 电池(diànchí)
402. 电脑(diànnǎo)
403. 电视(diànshì)
404. 电台(diàntái)
405. 电梯(diàntī)
406. 电影(diànyǐng)
407. 电子邮件(diànzǐyóujiàn)
408. 钓(diào)
409. 掉(diào)
410. 调查(diàochá)
411. 丁(dīng)
412. 顶(dǐng)
413. 丢(diū)
414. 冬(dōng)
415. 东(dōng)
416. 东西(dōngxī)
41

7. 懂(dǒng)
418. 冻(dòng)
419. 洞(dòng)
420. 动画片(dònghuàpiān)
421. 动物(dòngwù)
422. 动作(dòngzuò)
423. 都(dōu)
424. 逗(dòu)
425. 豆腐(dòufu)
426. 读(dú)
427. 独立(dúlì)
428. 独特(dútè)
429. 堵车(dǔchē)
430. 度过(dùguò)
431. 肚子(dǔzi)
432. 短(duǎn)
433. 短(duǎn)信(xìn)
434. 段(duàn)
435. 断(duàn)
436. 锻炼(duànliàn)
437. 堆(duī)
438. 对(duì)
439. 对(duì)
440. 对比(duìbǐ)
441. 对不起(duìbuqǐ)
442. 对待(duìdài)
443. 对方(duìfāng)
444. 对话(duìhuà)
445. 对面(duìmiàn)
446. 对手(duìshǒu)
447. 对象(duìxiàng)
448. 对于(duìyú)
449. 吨(dūn)
450. 蹲(dūn)
451. 顿(dùn)
452. 多(duō)
453. 多亏(duōkuī)
454. 多么(duōme)
455. 多少(duōshǎo)
456. 多余(duōyú)
457. 朵(duǒ)
458. 躲藏(duǒcáng)
459. 饿(è)
460. 恶劣(èliè)
461. 而(ér)
462. 而且(érqiě)
463. 儿童(értóng)
464. 儿子(érzǐ)
465. 耳朵(ěrduo)
466. 二(èr)
467. 发(fā)
468. 发表(fābiǎo)
469. 发愁(fāchóu)
470. 发达(fādá)
471. 发抖(fādǒu)
472. 发挥(fāhuī)
473. 发明(fāmíng)
474. 发票(fāpiào)
475. 发烧(fāshāo)
476. 发生(fāshēng)
477. 发现(fāxiàn)
478. 发言(fāyán)
479. 发展(fāzhǎn)
480. 罚款(fákuǎn)
481. 法律(fǎlǜ)
482. 法院(fǎyuàn)
483. 翻(fān)
484. 翻译(fānyì)
485. 烦恼(fánnǎo)
486. 繁荣(fánróng)
487. 凡是(fánshì)
488. 反对(fǎnduì)
489. 反而(fǎnér)
490. 反复(fǎnfù)
491. 反映(fǎnyìng)
492. 反应(fǎnyìng)
493. 反正(fǎnzhèng)
494. 饭馆(fànguǎn)
495. 范围(fànwéi)
496. 方(fāng)
497. 方案(fāngàn)
498. 方便(fāngbiàn)
499. 方法(fāngfǎ)
500. 方面(fāngmiàn)
501. 方式(fāngshì)
502. 方向(fāngxiàng)
503. 妨碍(fángài)
504. 房东(fángdōng)
505. 房间(fángjiān)
506. 仿佛(fǎngfú)
507. 访问(fǎngwèn)
508. 放(fàng)
509. 放弃(fàngqì)
510. 放(fàng)暑假(shǔjià)
511. 放松(fàngsōng)
512. 放心(fàngxīn)
513. 非(fēi)
514. 非常(fēicháng)
515. 飞机(fēijī)
516. 肥皂(féizào)
517. 肺(fèi)
518. 废话(fèihuà)
519. 费用(fèiyòng)
520. 分(fēn)
521. 分别(fēnbié)
522. 分布(fēnbù)
523. 分配(fēnpèi)
524. 分析(fēnxī)
525. …分之(fēnzhī)…
526. 分钟(fēnzhōng)
527. 纷纷(fēnfēn)
528. 份(fèn)
529. 奋斗(fèndòu)
530. 愤怒(fènnù)
531. 丰富(fēngfù)
532. 风格(fēnggé)
533. 风景(fēngjǐng)
534. 风俗(fēngsú)
535. 风险(fēngxiǎn)
536. 疯狂(fēngkuáng)
537. 讽刺(fěngcì)
538. 否定(fǒudìng)
539. 否认(fǒurèn)
540. 否则(fǒuzé)
541. 扶(fú)
542. 幅(fú)
543. 服从(fúcóng)
544. 服务员(fúwùyuán)
545. 服装(fúzhuāng)
546. 符合(fúhé)
547. 辅导(fǔdǎo)
548. 富(fù)
549. 附近(fùjìn)
550. 付款(fùkuǎn)
551. 妇女(fùnǚ)
552. 父亲(fùqīn)
553. 复习(fùxí)
554. 复印(fùyìn)
555. 复

杂(fùzá)
556. 复制(fùzhì)
557. 负责(fùzé)
558. 改变(gǎibiàn)
559. 改革(gǎigé)
560. 改进(gǎijìn)
561. 改善(gǎishàn)
562. 改正(gǎizhèng)
563. 盖(gài)
564. 概括(gàikuò)
565. 概念(gàiniàn)
566. 干杯(gānbēi)
567. 干脆(gāncuì)
568. 干净(gānjìng)
569. 干燥(gānzào)
570. 敢(gǎn)
571. 感动(gǎndòng)
572. 感激(gǎnjī)
573. 感觉(gǎnjué)
574. 感冒(gǎnmào)
575. 感情(gǎnqíng)
576. 感受(gǎnshòu)
577. 感想(gǎnxiǎng)
578. 感谢(gǎnxiè)
579. 赶紧(gǎnjǐn)
580. 赶快(gǎnkuài)
581. 干(gàn)
582. 干活儿(gànhuóer)
583. 刚才(gāngcái)
584. 刚刚(gānggāng)
585. 钢铁(gāngtiě)
586. 高(gāo)
587. 高档(gāodàng)
588. 高级(gāojí)
589. 高速公路(gāosùgōnglù)
590. 高兴(gāoxìng)
591. 搞(gǎo)
592. 告别(gàobié)
593. 告诉(gàosù)
594. 胳膊(gēbo)
595. 哥哥(gēgē)
596. 鸽子(gēzi)
597. 隔壁(gébì)
598. 革命(gémìng)
599. 格外(géwài)
600. 个(gè)
601. 个别(gèbié)
602. 个人(gèrén)
603. 个性(gèxìng)
604. 个子(gèzi)
605. 各(gè)
606. 各自(gèzì)
607. 给(gěi)
608. 跟(gēn)
609. 根(gēn)
610. 根本(gēnběn)
611. 根据(gēnjù)
612. 更(gèng)
613. 更加(gèngjiā)
614. 公布(gōngbù)
615. 公共汽车(gōnggòngqìchē)
616. 公斤(gōngjīn)
617. 公开(gōngkāi)
618. 公里(gōnglǐ)
619. 公平(gōngpíng)
620. 公司(gōngsī)
621. 公寓(gōngyù)
622. 公元(gōngyuán)
623. 公园(gōngyuán)
624. 公主(gōngzhǔ)
625. 工厂(gōngchǎng)
626. 工程师(gōngchéngshī)
627. 工具(gōngjù)
628. 工人(gōngrén)
629. 工业(gōngyè)
630. 工资(gōngzī)
631. 工作(gōngzuò)
632. 功夫(gōngfu)
633. 功能(gōngnéng)
634. 共同(gòngtóng)
635. 贡献(gòngxiàn)
636. 沟通(gōutōng)
637. 狗(gǒu)
638. 够(gòu)
639. 构成(gòuchéng)
640. 购物(gòuwù)
641. 孤单(gūdān)
642. 姑姑(gūgū)
643. 姑娘(gūniáng)
644. 估计(gūjì)
645. 古代(gǔdài)
646. 古典(gǔdiǎn)
647. 古老(gǔlǎo)
648. 鼓励(gǔlì)
649. 鼓舞(gǔwǔ)
650. 鼓掌(gǔzhǎng)
651. 股票(gǔpiào)
652. 骨头(gǔtou)
653. 固定(gùdìng)
654. 固体(gùtǐ)
655. 顾客(gùkè)
656. 故事(gùshì)
657. 故意(gùyì)
658. 雇佣(gùyōng)
659. 刮风(guāfēng)
660. 挂(guà)
661. 挂号(guàhào)
662. 乖(guāi)
663. 拐弯(guǎiwān)
664. 怪不得(guàibude)
665. 官(guān)
666. 关(guān)
667. 关闭(guānbì)
668. 关怀(guānhuái)
669. 关键(guānjiàn)
670. 关系(guānxì)
671. 关心(guānxīn)
672. 关于(guānyú)
673. 观察(guānchá)
674. 观点(guāndiǎn)
675. 观念(guānniàn)
676. 观众(guānzhòng)
677. 管理(guǎnlǐ)
678. 管子(guǎnzi)
679. 冠军(guànjūn)
680. 罐头(guàntóu)
681. 光(guāng)
682. 光滑(guānghuá)
683. 光临(guānglín)
684. 光明(guāngmíng)
685. 光盘(guāngpán)
686. 光荣(guāngróng)
687. 广播(guǎngbō)
6

88. 广场(guǎngchǎng)
689. 广大(guǎngdà)
690. 广泛(guǎngfàn)
691. 广告(guǎnggào)
692. 逛(guàng)
693. 规定(guīdìng)
694. 规矩(guīju)
695. 规律(guīlǜ)
696. 规模(guīmó)
697. 规则(guīzé)
698. 贵(guì)
699. 柜台(guìtái)
700. 滚(gǔn)
701. 锅(guō)
702. 国籍(guójí)
703. 国际(guójì)
704. 国家(guójiā)
705. 国庆节(guóqìngjié)
706. 果然(guǒrán)
707. 果实(guǒshí)
708. 果汁(guǒzhī)
709. 过(guò)
710. 过(guò)
711. 过程(guòchéng)
712. 过分(guòfèn)
713. 过敏(guòmǐn)
714. 过期(guòqī)
715. 过去(guòqù)
716. 哈(hā)
717. 还(hái)
718. 还是(háishì)
719. 孩子(háizi)
720. 海关(hǎiguān)
721. 海鲜(hǎixiān)
722. 海洋(hǎiyáng)
723. 害怕(hàipà)
724. 害羞(hàixiū)
725. 寒假(hánjià)
726. 喊(hǎn)
727. 汗(hàn)
728. 汉语(hànyǔ)
729. 航班(hángbān)
730. 行业(hángyè)
731. 豪华(háohuá)
732. 好(hǎo)
733. 好吃(hàochī)
734. 好处(hǎochu)
735. 好像(hǎoxiàng)
736. 号(hào)
737. 号码(hàomǎ)
738. 好奇(hàoqí)
739. 喝(hē)
740. 河(hé)
741. 和(hé)
742. 和平(hépíng)
743. 何必(hébì)
744. 何况(hékuàng)
745. 合法(héfǎ)
746. 合格(hégé)
747. 合理(hélǐ)
748. 合适(héshì)
749. 合同(hétong)
750. 合影(héyǐng)
751. 合作(hézuò)
752. 核心(héxīn)
753. 盒子(hézi)
754. 黑(hēi)
755. 黑板(hēibǎn)
756. 很(hěn)
757. 恨(hèn)
758. 横(héng)
759. 红(hóng)
760. 猴子(hóuzi)
761. 厚(hòu)
762. 后果(hòuguǒ)
763. 后悔(hòuhuǐ)
764. 后来(hòulái)
765. 后面(hòumian)
766. 忽然(hūrán)
767. 忽视(hūshì)
768. 呼吸(hūxī)
769. 壶(hú)
770. 蝴蝶(húdié)
771. 胡说(húshuō)
772. 胡同(hútòng)
773. 胡须(húxū)
774. 糊涂(hútu)
775. 护士(hùshi)
776. 护照(hùzhào)
777. 互相(hùxiāng)
778. 花(huā)
779. 花生(huāshēng)
780. 花园(huāyuán)
781. 滑冰(huábīng)
782. 划船(huáchuán)
783. 华裔(huáyì)
784. 画(huà)
785. 话题(huàtí)
786. 化学(huàxué)
787. 怀念(huáiniàn)
788. 怀疑(huáiyí)
789. 坏(huài)
790. 欢迎(huānyíng)
791. 还(hái)
792. 环境(huánjìng)
793. 缓解(huǎnjiě)
794. 换(huàn)
795. 幻想(huànxiǎng)
796. 慌张(huāngzhāng)
797. 黄(huáng)
798. 黄瓜(huángguā)
799. 黄金(huángjīn)
800. 皇帝(huángdì)
801. 皇后(huánghòu)
802. 挥(huī)
803. 灰(huī)
804. 灰尘(huīchén)
805. 灰心(huīxīn)
806. 恢复(huīfù)
807. 回(huí)
808. 回答(huídá)
809. 回忆(huíyì)
810. 会(huì)
811. 会议(huìyì)
812. 汇率(huìlǜ)
813. 婚礼(hūnlǐ)
814. 婚姻(hūnyīn)
815. 活动(huódòng)
816. 活泼(huópō)
817. 活跃(huóyuè)
818. 火(huǒ)
819. 火柴(huǒchái)
820. 火车站(huǒchēzhàn)
821. 伙伴(huǒbàn)
822. 获得(huòdé)
823. 或者(huòzhě)
824. 基本(jīběn)
825. 基础(jīchǔ)
826. 机会(jīhuì)
827. 机器(jīqì)
828

. 机场(jīchǎng)
829. 鸡蛋(jīdàn)
830. 激动(jīdòng)
831. 激烈(jīliè)
832. 几乎(jīhū)
833. 积极(jījí)
834. 积累(jīlěi)
835. 肌肉(jīròu)
836. 极(jí)
837. 极其(jíqí)
838. 及格(jígé)
839. 及时(jíshí)
840. 急忙(jímáng)
841. 集合(jíhé)
842. 集体(jítǐ)
843. 集中(jízhōng)
844. 即使(jíshǐ)
845. 几(jǐ)
846. 寄(jì)
847. 记得(jìde)
848. 记录(jìlù)
849. 记忆(jìyì)
850. 记者(jìzhě)
851. 计划(jìhuà)
852. 计算(jìsuàn)
853. 季节(jìjié)
854. 系(xì)领带(lǐngdài)
855. 纪录(jìlù)
856. 纪律(jìlǜ)
857. 纪念(jìniàn)
858. 寂寞(jìmò)
859. 既然(jìrán)
860. 技术(jìshù)
861. 继续(jìxù)
862. 家(jiā)
863. 家具(jiājù)
864. 家庭(jiātíng)
865. 家务(jiāwù)
866. 家乡(jiāxiāng)
867. 加班(jiābān)
868. 加油站(jiāyóuzhàn)
869. 嘉宾(jiābīn)
870. 夹子(jiāzi)
871. 甲(jiǎ)
872. 假(jiǎ)
873. 假如(jiǎrú)
874. 假装(jiǎzhuāng)
875. 嫁(jià)
876. 价格(jiàgé)
877. 价值(jiàzhí)
878. 驾驶(jiàshǐ)
879. 煎(jiān)
880. 肩膀(jiānbǎng)
881. 坚持(jiānchí)
882. 坚决(jiānjué)
883. 坚强(jiānqiáng)
884. 艰巨(jiānjù)
885. 艰苦(jiānkǔ)
886. 尖锐(jiānruì)
887. 捡(jiǎn)
888. 检查(jiǎnchá)
889. 简单(jiǎndān)
890. 简历(jiǎnlì)
891. 简直(jiǎnzhí)
892. 剪刀(jiǎndāo)
893. 减肥(jiǎnféi)
894. 减少(jiǎnshǎo)
895. 件(jiàn)
896. 健康(jiànkāng)
897. 健身房(jiànshēnfáng)
898. 建立(jiànlì)
899. 建设(jiànshè)
900. 建议(jiànyì)
901. 建筑(jiànzhù)
902. 见面(jiànmiàn)
903. 键盘(jiànpán)
904. 将来(jiānglái)
905. 讲(jiǎng)
906. 讲究(jiǎngjiū)
907. 讲座(jiǎngzuò)
908. 奖金(jiǎngjīn)
909. 降低(jiàngdī)
910. 降落(jiàngluò)
911. 酱油(jiàngyóu)
912. 教(jiào)
913. 浇(jiāo)
914. 交(jiāo)
915. 交换(jiāohuàn)
916. 交际(jiāojì)
917. 交流(jiāoliú)
918. 交通(jiāotōng)
919. 骄傲(jiāoào)
920. 郊区(jiāoqū)
921. 胶水(jiāoshuǐ)
922. 脚(jiǎo)
923. 角(jiǎo)
924. 角度(jiǎodù)
925. 狡猾(jiǎohuá)
926. 饺子(jiǎozi)
927. 叫(jiào)
928. 教材(jiàocái)
929. 教练(jiàoliàn)
930. 教室(jiàoshì)
931. 教授(jiàoshòu)
932. 教训(jiàoxun)
933. 教育(jiàoyù)
934. 接(jiē)
935. 接触(jiēchù)
936. 接待(jiēdài)
937. 接近(jiējìn)
938. 接受(jiēshòu)
939. 接着(jiēzhe)
940. 街道(jiēdào)
941. 阶段(jiēduàn)
942. 结实(jiēshi)
943. 节(jié)
944. 节目(jiémù)
945. 节日(jiérì)
946. 节省(jiéshěng)
947. 节约(jiéyuē)
948. 结构(jiégòu)
949. 结果(jiéguǒ)
950. 结合(jiéhé)
951. 结婚(jiéhūn)
952. 结论(jiélùn)
953. 结束(jiéshù)
954. 结账(jiézhàng)
955. 解放(jiěfàng)
956. 解决(jiějué)
957. 解释(jiěshì)
958. 解说员(jiěshuōyuán)
959. 姐姐(jiějiě)
960. 届(jiè)
961. 借(jiè)
962. 借

口(jièkǒu)
963. 介绍(jièshào)
964. 戒烟(jièyān)
965. 戒指(jièzhi)
966. 今天(jīntiān)
967. 金属(jīnshǔ)
968. 紧(jǐn)
969. 紧急(jǐnjí)
970. 紧张(jǐnzhāng)
971. 尽管(jǐnguǎn)
972. 谨慎(jǐnshèn)
973. 进(jìn)
974. 进步(jìnbù)
975. 进口(jìnkǒu)
976. 进行(jìnxíng)
977. 近(jìn)
978. 近代(jìndài)
979. 尽力(jìnlì)
980. 尽量(jìnliàng)
981. 禁止(jìnzhǐ)
982. 精彩(jīngcǎi)
983. 精力(jīnglì)
984. 精神(jīngshén)
985. 经常(jīngcháng)
986. 经典(jīngdiǎn)
987. 经过(jīngguò)
988. 经济(jīngjì)
989. 经理(jīnglǐ)
990. 经历(jīnglì)
991. 经验(jīngyàn)
992. 经营(jīngyíng)
993. 京剧(jīngjù)
994. 警察(jǐngchá)
995. 景色(jǐngsè)
996. 敬爱(jìngài)
997. 竟然(jìngrán)
998. 竞争(jìngzhēng)
999. 镜子(jìngzi)
1000. 究竟(jiūjìng)
1001. 九(jiǔ)
1002. 久(jiǔ)
1003. 酒吧(jiǔbā)
1004. 旧(jiù)
1005. 就(jiù)
1006. 救(jiù)
1007. 救护车(jiùhùchē)
1008. 舅舅(jiùjiù)
1009. 居然(jūrán)
1010. 桔子(júzi)
1011. 举(jǔ)
1012. 举办(jǔbàn)
1013. 举行(jǔxíng)
1014. 具备(jùbèi)
1015. 具体(jùtǐ)
1016. 巨大(jùdà)
1017. 聚会(jùhuì)
1018. 拒绝(jùjué)
1019. 俱乐部(jùlèbù)
1020. 距离(jùlí)
1021. 据说(jùshuō)
1022. 句子(jùzi)
1023. 捐(juān)
1024. 卷(juǎn)
1025. 觉得(juéde)
1026. 决定(juédìng)
1027. 决赛(juésài)
1028. 决心(juéxīn)
1029. 绝对(juéduì)
1030. 角色(juésè)
1031. 军事(jūnshì)
1032. 均匀(jūnyún)
1033. 咖啡(kāfēi)
1034. 卡车(kǎchē)
1035. 开(kāi)
1036. 开发(kāifā)
1037. 开放(kāifàng)
1038. 开幕式(kāimùshì)
1039. 开始(kāishǐ)
1040. 开玩笑(kāiwánxiào)
1041. 开心(kāixīn)
1042. 砍(kǎn)
1043. 看(kàn)
1044. 看不起(kànbuqǐ)
1045. 看法(kànfǎ)
1046. 看见(kànjiàn)
1047. 看来(kànlái)
1048. 抗议(kàngyì)
1049. 考虑(kǎolǜ)
1050. 考试(kǎoshì)
1051. 烤鸭(kǎoyā)
1052. 棵(kē)
1053. 颗(kē)
1054. 科学(kēxué)
1055. 咳嗽(késou)
1056. 渴(kě)
1057. 可爱(kěài)
1058. 可见(kějiàn)
1059. 可靠(kěkào)
1060. 可怜(kělián)
1061. 可能(kěnéng)
1062. 可怕(kěpà)
1063. 可是(kěshì)
1064. 可惜(kěxī)
1065. 可以(kěyǐ)
1066. 课(kè)
1067. 课程(kèchéng)
1068. 克(kè)
1069. 克服(kèfú)
1070. 刻(kè)
1071. 刻苦(kèkǔ)
1072. 客观(kèguān)
1073. 客人(kèrén)
1074. 客厅(kètīng)
1075. 肯定(kěndìng)
1076. 空间(kōngjiān)
1077. 空气(kōngqì)
1078. 空调(kōngtiáo)
1079. 恐怖(kǒngbù)
1080. 恐怕(kǒngpà)
1081. 空闲(kòngxián)
1082. 控制(kòngzhì)
1083. 口(kǒu)
1084. 口味(kǒuwèi)
1085. 哭(kū)
1086. 苦(kǔ)
1087. 裤子(kùzǐ)
1088. 夸(kuā)
1089. 块(kuài)
1090. 快(kuài)
1091. 快乐(kuàilè)
1092. 会计(kuàijì)
1093. 筷子(kuàizǐ)
1094. 宽(kuān)
1095. 矿泉水(kuàngquánshuǐ)

1096. 困(kùn)
1097. 困难(kùnnan)
1098. 扩大(kuòdà)
1099. 拉(lā)
1100. 垃圾桶(lājītǒng)
1101. 辣(là)
1102. 辣椒(làjiāo)
1103. 蜡烛(làzhú)
1104. 来(lái)
1105. 来不及(láibují)
1106. 来得及(láidejí)
1107. 来自(láizì)
1108. 拦(lán)
1109. 蓝(lán)
1110. 懒(lǎn)
1111. 烂(làn)
1112. 狼(láng)
1113. 浪费(làngfèi)
1114. 浪漫(làngmàn)
1115. 劳动(láodòng)
1116. 劳驾(láojià)
1117. 老(lǎo)
1118. 老百姓(lǎobǎixìng)
1119. 老板(lǎobǎn)
1120. 老虎(lǎohǔ)
1121. 老师(lǎoshī)
1122. 老实(lǎoshí)
1123. 老鼠(lǎoshǔ)
1124. 姥姥(lǎolao)
1125. 乐观(lèguān)
1126. 了(le)
1127. 雷(léi)
1128. 类(lèi)
1129. 累(lèi)
1130. 冷(lěng)
1131. 冷静(lěngjìng)
1132. 梨(lí)
1133. 离(lí)
1134. 离婚(líhūn)
1135. 离开(líkāi)
1136. 厘米(límǐ)
1137. 里(lǐ)
1138. 礼拜天(lǐbàitiān)
1139. 礼貌(lǐmào)
1140. 礼物(lǐwù)
1141. 理发(lǐfà)
1142. 理解(lǐjiě)
1143. 理论(lǐlùn)
1144. 理想(lǐxiǎng)
1145. 理由(lǐyóu)
1146. 粒(lì)
1147. 立方(lìfāng)
1148. 立即(lìjí)
1149. 立刻(lìkè)
1150. 厉害(lìhài)
1151. 力量(lìliang)
1152. 力气(lìqi)
1153. 例如(lìrú)
1154. 利润(lìrùn)
1155. 利息(lìxī)
1156. 利益(lìyì)
1157. 利用(lìyòng)
1158. 历史(lìshǐ)
1159. 俩(liǎng)
1160. 连(lián)
1161. 连忙(liánmáng)
1162. 连续剧(liánxùjù)
1163. 联合(liánhé)
1164. 联系(liánxì)
1165. 脸(liǎn)
1166. 恋爱(liànài)
1167. 练习(liànxí)
1168. 良好(liánghǎo)
1169. 凉快(liángkuài)
1170. 粮食(liángshi)
1171. 两(liǎng)
1172. 亮(liàng)
1173. 辆(liàng)
1174. 聊天(liáotiān)
1175. 了不起(liǎobuqǐ)
1176. 了解(liǎojiě)
1177. 邻居(línjū)
1178. 临时(línshí)
1179. 铃(líng)
1180. 零(líng)
1181. 零件(língjiàn)
1182. 零钱(língqián)
1183. 零食(língshí)
1184. 灵活(línghuó)
1185. 领导(lǐngdǎo)
1186. 领域(lǐngyù)
1187. 另外(lìngwài)
1188. 留(liú)
1189. 留学(liúxué)
1190. 流传(liúchuán)
1191. 流泪(liúlèi)
1192. 流利(liúlì)
1193. 流行(liúxíng)
1194. 浏览(liúlǎn)
1195. 六(liù)
1196. 龙(lóng)
1197. 楼(lóu)
1198. 漏(lòu)
1199. 路(lù)
1200. 露(lù)
1201. 陆地(lùdì)
1202. 陆续(lùxù)
1203. 录取(lùqǔ)
1204. 录音(lùyīn)
1205. 乱(luàn)
1206. 轮流(lúnliú)
1207. 论文(lùnwén)
1208. 逻辑(luójí)
1209. 落后(luòhòu)
1210. 旅游(lǚyóu)
1211. 绿(lǜ)
1212. 律师(lǜshī)
1213. 妈妈(māmā)
1214. 麻烦(máfan)
1215. 马(mǎ)
1216. 马虎(mǎhu)
1217. 马上(mǎshàng)
1218. 骂(mà)
1219. 吗(ma)
1220. 买(mǎi)
1221. 卖(mài)
1222. 麦克风(màikèfēng)
1223. 馒头(mántóu)
1224. 满(mǎn)
1225. 满意(mǎnyì)
1226. 满足(mǎnzú)
1227. 慢(màn)
1228. 忙(máng)
1229. 猫(māo)
1230. 毛(máo)
1231. 毛病(máobìng)
1232. 毛巾(máojīn)
1233. 矛

盾(máodùn)
1234. 冒险(màoxiǎn)
1235. 贸易(màoyì)
1236. 帽子(màozi)
1237. 没(méi)
1238. 没关系(méiguānxi)
1239. 眉毛(méimáo)
1240. 煤炭(méitàn)
1241. 每(měi)
1242. 美丽(měilì)
1243. 美术(měishù)
1244. 魅力(mèilì)
1245. 妹妹(mèimèi)
1246. 门(mén)
1247. 梦(mèng)
1248. 迷路(mílù)
1249. 谜语(míyǔ)
1250. 米(mǐ)
1251. 米饭(mǐfàn)
1252. 蜜蜂(mìfēng)
1253. 密码(mìmǎ)
1254. 密切(mìqiè)
1255. 秘密(mìmì)
1256. 秘书(mìshū)
1257. 棉花(miánhuā)
1258. 免费(miǎnfèi)
1259. 面包(miànbāo)
1260. 面对(miànduì)
1261. 面积(miànjī)
1262. 面临(miànlín)
1263. 面条(miàntiáo)
1264. 苗条(miáotiáo)
1265. 描写(miáoxiě)
1266. 秒(miǎo)
1267. 民主(mínzhǔ)
1268. 民族(mínzú)
1269. 明白(míngbái)
1270. 明确(míngquè)
1271. 明天(míngtiān)
1272. 明显(míngxiǎn)
1273. 明信片(míngxìnpiàn)
1274. 明星(míngxīng)
1275. 名牌(míngpái)
1276. 名片(míngpiàn)
1277. 名胜古迹(míngshènggǔjì)
1278. 名字(míngzì)
1279. 命令(mìnglìng)
1280. 命运(mìngyùn)
1281. 摸(mō)
1282. 模仿(mófǎng)
1283. 模糊(móhu)
1284. 摩托车(mótuōchē)
1285. 陌生(mòshēng)
1286. 某(mǒu)
1287. 母亲(mǔqīn)
1288. 目标(mùbiāo)
1289. 目的(mùdì)
1290. 目录(mùlù)
1291. 目前(mùqián)
1292. 木头(mùtóu)
1293. 拿(ná)
1294. 哪(nǎ)
1295. 哪儿(nǎer)
1296. 哪怕(nǎpà)
1297. 那(nà)
1298. 那儿(nàer)
1299. 奶奶(nǎinai)
1300. 耐心(nàixīn)
1301. 南(nán)
1302. 难(nán)
1303. 难道(nándào)
1304. 难怪(nánguài)
1305. 难过(nánguò)
1306. 难看(nánkàn)
1307. 难受(nánshòu)
1308. 男人(nánrén)
1309. 脑袋(nǎodài)
1310. 呢(ne)
1311. 内(nèi)
1312. 内科(nèikē)
1313. 内容(nèiróng)
1314. 嫩(nèn)
1315. 能(néng)
1316. 能干(nénggàn)
1317. 能力(nénglì)
1318. 能源(néngyuán)
1319. 你(nǐ)
1320. 年(nián)
1321. 年代(niándài)
1322. 年级(niánjí)
1323. 年纪(niánjì)
1324. 年龄(niánlíng)
1325. 年轻(niánqīng)
1326. 念(niàn)
1327. 鸟(niǎo)
1328. 您(nín)
1329. 宁可(nìngkě)
1330. 牛奶(niúnǎi)
1331. 牛仔裤(niúzǎikù)
1332. 浓(nóng)
1333. 农村(nóngcūn)
1334. 农民(nóngmín)
1335. 农业(nóngyè)
1336. 弄(nòng)
1337. 努力(nǔlì)
1338. 暖和(nuǎnhuo)
1339. 女儿(nǚér)
1340. 女人(nǚrén)
1341. 女士(nǚshì)
1342. 偶尔(ǒuěr)
1343. 偶然(ǒurán)
1344. 爬山(páshān)
1345. 拍(pāi)
1346. 排队(páiduì)
1347. 排列(páiliè)
1348. 排球(páiqiú)
1349. 派(pài)
1350. 盘子(pánzi)
1351. 判断(pànduàn)
1352. 盼望(pànwàng)
1353. 旁边(pángbiān)
1354. 胖(pàng)
1355. 跑步(pǎobù)
1356. 陪(péi)
1357. 赔偿(péicháng)
1358. 培养(péiyǎng)
1359. 佩服(pèifú)
1360. 配合(pèihé)
1361. 盆(pén)
1362. 朋友(péngyǒu)
1363. 碰见(pèngjiàn)
1364. 披(pī)
1365. 批(

pī)
1366. 批评(pīpíng)
1367. 批准(pīzhǔn)
1368. 皮肤(pífū)
1369. 皮鞋(píxié)
1370. 啤酒(píjiǔ)
1371. 疲劳(píláo)
1372. 脾气(píqi)
1373. 匹(pǐ)
1374. 篇(piān)
1375. 便宜(piányi)
1376. 骗(piàn)
1377. 片(piàn)
1378. 片面(piànmiàn)
1379. 飘(piāo)
1380. 票(piào)
1381. 漂亮(piàoliang)
1382. 频道(píndào)
1383. 品种(pǐnzhǒng)
1384. 乒乓球(pīngpāngqiú)
1385. 凭(píng)
1386. 平(píng)
1387. 平常(píngcháng)
1388. 平等(píngděng)
1389. 平方(píngfāng)
1390. 平衡(pínghéng)
1391. 平静(píngjìng)
1392. 平均(píngjūn)
1393. 平时(píngshí)
1394. 苹果(píngguǒ)
1395. 评价(píngjià)
1396. 瓶子(píngzǐ)
1397. 破(pò)
1398. 破产(pòchǎn)
1399. 破坏(pòhuài)
1400. 迫切(pòqiè)
1401. 葡萄(pútáo)
1402. 普遍(pǔbiàn)
1403. 普通话(pǔtōnghuà)
1404. 朴素(pǔsù)
1405. 七(qī)
1406. 期待(qīdài)
1407. 期间(qījiān)
1408. 妻子(qīzi)
1409. 骑(qí)
1410. 其次(qícì)
1411. 其实(qíshí)
1412. 其他(qítā)
1413. 其余(qíyú)
1414. 其中(qízhōng)
1415. 奇怪(qíguài)
1416. 奇迹(qíjì)
1417. 起床(qǐchuáng)
1418. 起飞(qǐfēi)
1419. 起来(qǐlái)
1420. 启发(qǐfā)
1421. 企图(qǐtú)
1422. 企业(qǐyè)
1423. 气氛(qìfēn)
1424. 气候(qìhòu)
1425. 汽油(qìyóu)
1426. 千(qiān)
1427. 牵(qiān)
1428. 千万(qiānwàn)
1429. 铅笔(qiānbǐ)
1430. 谦虚(qiānxū)
1431. 签证(qiānzhèng)
1432. 签字(qiānzì)
1433. 钱(qián)
1434. 前面(qiánmian)
1435. 前途(qiántú)
1436. 浅(qiǎn)
1437. 欠(qiàn)
1438. 枪(qiāng)
1439. 墙(qiáng)
1440. 强调(qiángdiào)
1441. 强烈(qiángliè)
1442. 抢(qiǎng)
1443. 敲(qiāo)
1444. 悄悄(qiāoqiāo)
1445. 桥(qiáo)
1446. 瞧(qiáo)
1447. 巧克力(qiǎokèlì)
1448. 巧妙(qiǎomiào)
1449. 切(qiē)
1450. 亲戚(qīnqi)
1451. 亲爱(qīnài)
1452. 亲切(qīnqiè)
1453. 亲自(qīnzì)
1454. 侵略(qīnlüè)
1455. 勤奋(qínfèn)
1456. 勤劳(qínláo)
1457. 青(qīng)
1458. 清楚(qīngchǔ)
1459. 青少年(qīngshàonián)
1460. 轻(qīng)
1461. 轻视(qīngshì)
1462. 轻松(qīngsōng)
1463. 青春(qīngchūn)
1464. 清淡(qīngdàn)
1465. 晴(qíng)
1466. 情景(qíngjǐng)
1467. 情况(qíngkuàng)
1468. 情绪(qíngxù)
1469. 请(qǐng)
1470. 请假(qǐngjià)
1471. 请客(qǐngkè)
1472. 请求(qǐngqiú)
1473. 庆祝(qìngzhù)
1474. 穷(qióng)
1475. 秋(qiū)
1476. 球迷(qiúmí)
1477. 区别(qūbié)
1478. 趋势(qūshì)
1479. 娶(qǔ)
1480. 取(qǔ)
1481. 取消(qǔxiāo)
1482. 去(qù)
1483. 去年(qùnián)
1484. 去世(qùshì)
1485. 圈(quān)
1486. 全部(quánbù)
1487. 全面(quánmiàn)
1488. 权力(quánlì)
1489. 权利(quánlì)
1490. 劝(quàn)
1491. 缺点(quēdiǎn)
1492. 缺乏(quēfá)
1493. 缺少(quēshǎo)
1494. 却(què)
1495. 确定(quèdìng)
1496. 确认(quèrèn)
1497. 确实(quèshí)
1498

. 群(qún)
1499. 裙子(qúnzǐ)
1500. 然而(ránér)
1501. 然后(ránhòu)
1502. 燃烧(ránshāo)
1503. 嚷(rǎng)
1504. 让(ràng)
1505. 绕(rào)
1506. 热(rè)
1507. 热爱(rèài)
1508. 热烈(rèliè)
1509. 热闹(rènao)
1510. 热情(rèqíng)
1511. 热心(rèxīn)
1512. 人(rén)
1513. 人才(réncái)
1514. 人口(rénkǒu)
1515. 人类(rénlèi)
1516. 人民币(rénmínbì)
1517. 人生(rénshēng)
1518. 人事(rénshì)
1519. 人物(rénwù)
1520. 人员(rényuán)
1521. 忍不住(rěnbuzhù)
1522. 任何(rènhé)
1523. 任务(rènwu)
1524. 认识(rènshi)
1525. 认为(rènwéi)
1526. 认真(rènzhēn)
1527. 扔(rēng)
1528. 仍然(réngrán)
1529. 日(rì)
1530. 日常(rìcháng)
1531. 日程(rìchéng)
1532. 日记(rìjì)
1533. 日历(rìlì)
1534. 日期(rìqī)
1535. 日用品(rìyòngpǐn)
1536. 融化(rónghuà)
1537. 荣幸(róngxìng)
1538. 荣誉(róngyù)
1539. 容易(róngyì)
1540. 如果(rúguǒ)
1541. 如何(rúhé)
1542. 如今(rújīn)
1543. 入口(rùkǒu)
1544. 软(ruǎn)
1545. 软件(ruǎnjiàn)
1546. 弱(ruò)
1547. 洒(sǎ)
1548. 三(sān)
1549. 伞(sǎn)
1550. 散步(sànbù)
1551. 嗓子(sǎngzi)
1552. 森林(sēnlín)
1553. 杀(shā)
1554. 沙发(shāfā)
1555. 沙漠(shāmò)
1556. 沙滩(shātān)
1557. 傻(shǎ)
1558. 晒(shài)
1559. 删除(shānchú)
1560. 闪电(shǎndiàn)
1561. 善良(shànliáng)
1562. 善于(shànyú)
1563. 扇子(shànzi)
1564. 商店(shāngdiàn)
1565. 商量(shāngliáng)
1566. 商品(shāngpǐn)
1567. 商业(shāngyè)
1568. 伤心(shāngxīn)
1569. 上(shàng)
1570. 上班(shàngbān)
1571. 上当(shàngdàng)
1572. 上网(shàngwǎng)
1573. 上午(shàngwǔ)
1574. 稍微(shāowēi)
1575. 勺子(sháozǐ)
1576. 少(shǎo)
1577. 蛇(shé)
1578. 舌头(shétóu)
1579. 舍不得(shěbude)
1580. 设备(shèbèi)
1581. 设计(shèjì)
1582. 设施(shèshī)
1583. 社会(shèhuì)
1584. 射击(shèjī)
1585. 摄影(shèyǐng)
1586. 谁(shuí)
1587. 伸(shēn)
1588. 深(shēn)
1589. 深刻(shēnkè)
1590. 身材(shēncái)
1591. 身份(shēnfèn)
1592. 身体(shēntǐ)
1593. 申请(shēnqǐng)
1594. 神话(shénhuà)
1595. 神经(shénjīng)
1596. 神秘(shénmì)
1597. 什么(shénme)
1598. 甚至(shènzhì)
1599. 升(shēng)
1600. 生病(shēngbìng)
1601. 生产(shēngchǎn)
1602. 生动(shēngdòng)
1603. 生活(shēnghuó)
1604. 生命(shēngmìng)
1605. 生气(shēngqì)
1606. 生日(shēngrì)
1607. 声调(shēngdiào)
1608. 声音(shēngyīn)
1609. 绳子(shéngzǐ)
1610. 省(shěng)
1611. 省略(shěnglüè)
1612. 剩(shèng)
1613. 胜利(shènglì)
1614. 诗(shī)
1615. 失败(shībài)
1616. 失眠(shīmián)
1617. 失去(shīqù)
1618. 失望(shīwàng)
1619. 失业(shīyè)
1620. 师傅(shīfù)
1621. 湿润(shīrùn)
1622. 狮子(shīzi)
1623. 十(shí)
1624. 十分(shífēn)
1625. 时代(shídài)
1626. 时候(shíhòu)
1627. 时间(shíji

ān)
1628. 时刻(shíkè)
1629. 时髦(shímáo)
1630. 时期(shíqī)
1631. 时尚(shíshàng)
1632. 实话(shíhuà)
1633. 实际(shíjì)
1634. 实践(shíjiàn)
1635. 实习(shíxí)
1636. 实现(shíxiàn)
1637. 实行(shíxíng)
1638. 实验(shíyàn)
1639. 实用(shíyòng)
1640. 实在(shízài)
1641. 食品(shípǐn)
1642. 食物(shíwù)
1643. 石头(shítou)
1644. 使(shǐ)
1645. 使劲儿(shǐjìner)
1646. 使用(shǐyòng)
1647. 始终(shǐzhōng)
1648. 是(shì)
1649. 是否(shìfǒu)
1650. 试(shì)
1651. 试卷(shìjuàn)
1652. 士兵(shìbīng)
1653. 市场(shìchǎng)
1654. 似的(shìde)
1655. 适合(shìhé)
1656. 适应(shìyìng)
1657. 世纪(shìjì)
1658. 世界(shìjiè)
1659. 事情(shìqíng)
1660. 事实(shìshí)
1661. 事物(shìwù)
1662. 事先(shìxiān)
1663. 收(shōu)
1664. 收获(shōuhuò)
1665. 收据(shōujù)
1666. 收入(shōurù)
1667. 收拾(shōushi)
1668. 手表(shǒubiǎo)
1669. 手工(shǒugōng)
1670. 手机(shǒujī)
1671. 手术(shǒushù)
1672. 手套(shǒutào)
1673. 手续(shǒuxù)
1674. 手指(shǒuzhǐ)
1675. 首都(shǒudū)
1676. 首先(shǒuxiān)
1677. 瘦(shòu)
1678. 受不了(shòubuliǎo)
1679. 受到(shòudào)
1680. 受伤(shòushāng)
1681. 售货员(shòuhuòyuán)
1682. 寿命(shòumìng)
1683. 书(shū)
1684. 书架(shūjià)
1685. 输(shū)
1686. 输入(shūrù)
1687. 蔬菜(shūcài)
1688. 舒服(shūfu)
1689. 舒适(shūshì)
1690. 叔叔(shūshū)
1691. 梳子(shūzi)
1692. 熟练(shúliàn)
1693. 熟悉(shúxī)
1694. 鼠标(shǔbiāo)
1695. 属于(shǔyú)
1696. 树(shù)
1697. 数据(shùjù)
1698. 数量(shùliàng)
1699. 数码(shùmǎ)
1700. 数学(shùxué)
1701. 数字(shùzì)
1702. 刷牙(shuāyá)
1703. 摔(shuāi)
1704. 甩(shuǎi)
1705. 帅(shuài)
1706. 双(shuāng)
1707. 双方(shuāngfāng)
1708. 水(shuǐ)
1709. 水果(shuǐguǒ)
1710. 水平(shuǐpíng)
1711. 税(shuì)
1712. 睡觉(shuìjiào)
1713. 顺便(shùnbiàn)
1714. 顺利(shùnlì)
1715. 顺序(shùnxù)
1716. 说不定(shuōbudìng)
1717. 说服(shuōfú)
1718. 说话(shuōhuà)
1719. 说明(shuōmíng)
1720. 硕士(shuòshì)
1721. 撕(sī)
1722. 丝绸(sīchóu)
1723. 丝毫(sīháo)
1724. 司机(sījī)
1725. 思考(sīkǎo)
1726. 思想(sīxiǎng)
1727. 私人(sīrén)
1728. 死(sǐ)
1729. 四(sì)
1730. 似乎(sìhū)
1731. 寺庙(sìmiào)
1732. 送(sòng)
1733. 速度(sùdù)
1734. 塑料袋(sùliàodài)
1735. 宿舍(sùshè)
1736. 酸(suān)
1737. 算(suàn)
1738. 虽然(suīrán)
1739. 随便(suíbiàn)
1740. 随时(suíshí)
1741. 随着(suízhe)
1742. 岁(suì)
1743. 碎(suì)
1744. 孙子(sūnzi)
1745. 损失(sǔnshī)
1746. 缩短(suōduǎn)
1747. 缩小(suōxiǎo)
1748. 锁(suǒ)
1749. 所(suǒ)
1750. 所谓(suǒwèi)
1751. 所以(suǒyǐ)
1752. 所有(suǒyǒu)
1753. 他(tā)
1754. 她(tā)
1755. 它(tā)
1756. 塔(tǎ)
1757. 台(tái)
1758. 抬(tái

)
1759. 台阶(táijiē)
1760. 太(tài)
1761. 太极拳(tàijíquán)
1762. 太太(tàitài)
1763. 太阳(tàiyáng)
1764. 态度(tàidu)
1765. 谈(tán)
1766. 谈判(tánpàn)
1767. 弹钢琴(tángāngqín)
1768. 坦率(tǎnshuài)
1769. 汤(tāng)
1770. 糖(táng)
1771. 躺(tǎng)
1772. 烫(tang)
1773. 趟(tàng)
1774. 桃(táo)
1775. 逃(táo)
1776. 逃避(táobì)
1777. 讨论(tǎolùn)
1778. 讨厌(tǎoyàn)
1779. 套(tào)
1780. 特别(tèbié)
1781. 特点(tèdiǎn)
1782. 特殊(tèshū)
1783. 特意(tèyì)
1784. 特征(tèzhēng)
1785. 疼(téng)
1786. 疼爱(téngài)
1787. 踢(tī)足球(zúqiú)
1788. 提(tí)
1789. 提倡(tíchàng)
1790. 提纲(tígāng)
1791. 提高(tígāo)
1792. 提供(tígōng)
1793. 提前(tíqián)
1794. 提问(tíwèn)
1795. 提醒(tíxǐng)
1796. 题(tí)
1797. 题目(tímù)
1798. 体会(tǐhuì)
1799. 体积(tǐjī)
1800. 体贴(tǐtiē)
1801. 体现(tǐxiàn)
1802. 体验(tǐyàn)
1803. 体育(tǐyù)
1804. 天空(tiānkōng)
1805. 天气(tiānqì)
1806. 天真(tiānzhēn)
1807. 甜(tián)
1808. 填空(tiánkòng)
1809. 田野(tiányě)
1810. 条(tiáo)
1811. 条件(tiáojiàn)
1812. 调皮(tiáopí)
1813. 调整(tiáozhěng)
1814. 挑战(tiǎozhàn)
1815. 跳舞(tiàowǔ)
1816. 听(tīng)
1817. 停止(tíngzhǐ)
1818. 挺(tǐng)
1819. 通常(tōngcháng)
1820. 通过(tōngguò)
1821. 通讯(tōngxùn)
1822. 通知(tōngzhī)
1823. 铜(tóng)
1824. 同情(tóngqíng)
1825. 同时(tóngshí)
1826. 同事(tóngshì)
1827. 同学(tóngxué)
1828. 同意(tóngyì)
1829. 统一(tǒngyī)
1830. 统治(tǒngzhì)
1831. 痛苦(tòngkǔ)
1832. 痛快(tòngkuài)
1833. 头发(tóufà)
1834. 投资(tóuzī)
1835. 透明(tòumíng)
1836. 突出(tūchū)
1837. 突然(tūrán)
1838. 图书馆(túshūguǎn)
1839. 土地(tǔdì)
1840. 土豆(tǔdòu)
1841. 吐(tǔ)
1842. 兔子(tùzǐ)
1843. 团(tuán)
1844. 推(tuī)
1845. 推迟(tuīchí)
1846. 推辞(tuīcí)
1847. 推广(tuīguǎng)
1848. 推荐(tuījiàn)
1849. 腿(tuǐ)
1850. 退(tuì)
1851. 退步(tuìbù)
1852. 退休(tuìxiū)
1853. 脱(tuō)
1854. 袜子(wàzi)
1855. 歪(wāi)
1856. 外(wài)
1857. 外交(wàijiāo)
1858. 弯(wān)
1859. 完(wán)
1860. 完成(wánchéng)
1861. 完美(wánměi)
1862. 完全(wánquán)
1863. 完善(wánshàn)
1864. 完整(wánzhěng)
1865. 玩(wán)
1866. 玩具(wánjù)
1867. 碗(wǎn)
1868. 晚上(wǎnshang)
1869. 万(wàn)
1870. 万一(wànyī)
1871. 王子(wángzǐ)
1872. 往(wǎng)
1873. 往返(wǎngfǎn)
1874. 往往(wǎngwǎng)
1875. 网球(wǎngqiú)
1876. 网站(wǎngzhàn)
1877. 忘记(wàngjì)
1878. 危害(wēihài)
1879. 危险(wēixiǎn)
1880. 微笑(wēixiào)
1881. 威胁(wēixié)
1882. 违反(wéifǎn)
1883. 维护(wéihù)
1884. 围巾(wéijīn)
1885. 围绕(wéirào)
1886. 唯一(wéiyī)
1887. 尾巴(wěiba)
1888. 伟大(wěidà)
1889. 委屈(wěiqu)
1890. 委托(wěituō)
189

1. 喂(wèi)
1892. 胃(wèi)
1893. 为(wéi)
1894. 为了(wèile)
1895. 为什么(wèishénme)
1896. 位(wèi)
1897. 位置(wèizhì)
1898. 未必(wèibì)
1899. 未来(wèilái)
1900. 味道(wèidào)
1901. 卫生间(wèishēngjiān)
1902. 温度(wēndù)
1903. 温暖(wēnnuǎn)
1904. 温柔(wēnróu)
1905. 闻(wén)
1906. 文化(wénhuà)
1907. 文件(wénjiàn)
1908. 文具(wénjù)
1909. 文明(wénmíng)
1910. 文学(wénxué)
1911. 文章(wénzhāng)
1912. 吻(wěn)
1913. 稳定(wěndìng)
1914. 问(wèn)
1915. 问候(wènhòu)
1916. 问题(wèntí)
1917. 我(wǒ)
1918. 我们(wǒmen)
1919. 卧室(wòshì)
1920. 握手(wòshǒu)
1921. 污染(wūrǎn)
1922. 屋子(wūzǐ)
1923. 无(wú)
1924. 无聊(wúliáo)
1925. 无论(wúlùn)
1926. 无奈(wúnài)
1927. 无数(wúshù)
1928. 五(wǔ)
1929. 武器(wǔqì)
1930. 武术(wǔshù)
1931. 雾(wù)
1932. 误会(wùhuì)
1933. 物理(wùlǐ)
1934. 物质(wùzhì)
1935. 西(xī)
1936. 西瓜(xīguā)
1937. 西红柿(xīhóngshì)
1938. 吸收(xīshōu)
1939. 吸引(xīyǐn)
1940. 希望(xīwàng)
1941. 习惯(xíguàn)
1942. 洗(xǐ)
1943. 洗手间(xǐshǒujiān)
1944. 洗衣机(xǐyījī)
1945. 洗澡(xǐzǎo)
1946. 喜欢(xǐhuan)
1947. 系(xì)
1948. 系统(xìtǒng)
1949. 细节(xìjié)
1950. 戏剧(xìjù)
1951. 瞎(xiā)
1952. 吓(xià)
1953. 夏(xià)
1954. 下(xià)
1955. 下午(xiàwǔ)
1956. 下雨(xiàyǔ)
1957. 下载(xiàzǎi)
1958. 先(xiān)
1959. 先生(xiānshēng)
1960. 鲜艳(xiānyàn)
1961. 咸(xián)
1962. 显得(xiǎnde)
1963. 显然(xiǎnrán)
1964. 显示(xiǎnshì)
1965. 县(xiàn)
1966. 现代(xiàndài)
1967. 现金(xiànjīn)
1968. 现实(xiànshí)
1969. 现象(xiànxiàng)
1970. 现在(xiànzài)
1971. 羡慕(xiànmù)
1972. 限制(xiànzhì)
1973. 香(xiāng)
1974. 香蕉(xiāngjiāo)
1975. 相处(xiāngchǔ)
1976. 相当(xiāngdāng)
1977. 相对(xiāngduì)
1978. 相反(xiāngfǎn)
1979. 相关(xiāngguān)
1980. 相似(xiāngsì)
1981. 相同(xiāngtóng)
1982. 相信(xiāngxìn)
1983. 详细(xiángxì)
1984. 响(xiǎng)
1985. 想(xiǎng)
1986. 想念(xiǎngniàn)
1987. 想象(xiǎngxiàng)
1988. 享受(xiǎngshòu)
1989. 向(xiàng)
1990. 像(xiàng)
1991. 项(xiang)
1992. 项链(xiàngliàn)
1993. 项目(xiàngmù)
1994. 橡皮(xiàngpí)
1995. 象棋(xiàngqí)
1996. 象征(xiàngzhēng)
1997. 消费(xiāofèi)
1998. 消化(xiāohuà)
1999. 消灭(xiāomiè)
2000. 消失(xiāoshī)
2001. 销售(xiāoshòu)
2002. 消息(xiāoxī)
2003. 小(xiǎo)
2004. 小吃(xiǎochī)
2005. 小伙子(xiǎohuǒzi)
2006. 小姐(xiǎojiě)
2007. 小麦(xiǎomài)
2008. 小气(xiǎoqi)
2009. 小时(xiǎoshí)
2010. 小说(xiǎoshuō)
2011. 小偷(xiǎotōu)
2012. 小心(xiǎoxīn)
2013. 笑(xiào)
2014. 笑话(xiàohuà)
2015. 效果(xiàoguǒ)
2016. 效率(xiàolǜ)
2017. 孝顺(xiàoshùn)
2018. 校长(xiàozhǎng)
2019. 些(xiē)
2020. 歇(xiē)

2021. 斜(xié)
2022. 鞋(xié)
2023. 协调(xiétiáo)
2024. 写(xiě)
2025. 谢谢(xièxiè)
2026. 新(xīn)
2027. 新闻(xīnwén)
2028. 新鲜(xīnxiān)
2029. 辛苦(xīnkǔ)
2030. 心理(xīnlǐ)
2031. 心情(xīnqíng)
2032. 心脏(xīnzàng)
2033. 欣赏(xīnshǎng)
2034. 信(xìn)
2035. 信封(xìnfēng)
2036. 信号(xìnhào)
2037. 信任(xìnrèn)
2038. 信息(xìnxī)
2039. 信心(xìnxīn)
2040. 信用卡(xìnyòngkǎ)
2041. 兴奋(xīngfèn)
2042. 星期(xīngqī)
2043. 行(háng)
2044. 行动(xíngdòng)
2045. 行李箱(xínglixiāng)
2046. 行人(xíngrén)
2047. 行为(xíngwéi)
2048. 形成(xíngchéng)
2049. 形容(xíngróng)
2050. 形式(xíngshì)
2051. 形势(xíngshì)
2052. 形象(xíngxiàng)
2053. 形状(xíngzhuàng)
2054. 醒(xǐng)
2055. 姓(xìng)
2056. 性别(xìngbié)
2057. 性格(xìnggé)
2058. 性质(xìngzhì)
2059. 幸福(xìngfú)
2060. 幸亏(xìngkuī)
2061. 幸运(xìngyùn)
2062. 兴趣(xìngqù)
2063. 胸(xiōng)
2064. 兄弟(xiōngdì)
2065. 熊猫(xióngmāo)
2066. 雄伟(xióngwěi)
2067. 修(xiū)
2068. 修改(xiūgǎi)
2069. 休息(xiūxī)
2070. 休闲(xiūxián)
2071. 虚心(xūxīn)
2072. 需要(xūyào)
2073. 许多(xǔduō)
2074. 叙述(xùshù)
2075. 宣布(xuānbù)
2076. 宣传(xuānchuán)
2077. 选举(xuǎnjǔ)
2078. 选择(xuǎnzé)
2079. 学期(xuéqī)
2080. 学生(xuéshēng)
2081. 学术(xuéshù)
2082. 学问(xuéwèn)
2083. 学习(xuéxí)
2084. 学校(xuéxiào)
2085. 雪(xuě)
2086. 血(xuè)
2087. 询问(xúnwèn)
2088. 寻找(xúnzhǎo)
2089. 训练(xùnliàn)
2090. 迅速(xùnsù)
2091. 压力(yālì)
2092. 牙膏(yágāo)
2093. 亚洲(yàzhōu)
2094. 呀(ya)
2095. 盐(yán)
2096. 延长(yáncháng)
2097. 严格(yángé)
2098. 严肃(yánsù)
2099. 严重(yánzhòng)
2100. 研究生(yánjiūshēng)
2101. 颜色(yánsè)
2102. 演出(yǎnchū)
2103. 演员(yǎnyuán)
2104. 眼镜(yǎnjìng)
2105. 眼睛(yǎnjīng)
2106. 宴会(yànhuì)
2107. 阳光(yángguāng)
2108. 羊肉(yángròu)
2109. 阳台(yángtái)
2110. 痒(yǎng)
2111. 养成(yǎngchéng)
2112. 样式(yàngshì)
2113. 样子(yàngzǐ)
2114. 腰(yāo)
2115. 邀请(yāoqǐng)
2116. 要求(yāoqiú)
2117. 摇(yáo)
2118. 咬(yǎo)
2119. 药(yào)
2120. 要(yào)
2121. 要不(yàobù)
2122. 要是(yàoshi)
2123. 钥匙(yàoshi)
2124. 爷爷(yéyé)
2125. 也(yě)
2126. 也许(yěxǔ)
2127. 页(yè)
2128. 夜(yè)
2129. 液体(yètǐ)
2130. 业务(yèwù)
2131. 业余(yèyú)
2132. 叶子(yèzi)
2133. 一(yī)
2134. 衣服(yīfu)
2135. 依然(yīrán)
2136. 医生(yīshēng)
2137. 医院(yīyuàn)
2138. 一辈子(yíbèizi)
2139. 一旦(yídàn)
2140. 一定(yídìng)
2141. 一共(yígòng)
2142. 一会儿(yìhuìer)
2143. 一路平安(yílùpíngān)
2144. 一切(yíqiè)
2145. 一样(yíyàng)
2146. 一致(yízhì)
2147. 移动(yídòng)
2148. 移民(yímín)
2149. 遗憾(yíhàn)
2150.

疑问(yíwèn)
2151. 乙(yǐ)
2152. 以(yǐ)
2153. 以后(yǐhòu)
2154. 以及(yǐjí)
2155. 以来(yǐlái)
2156. 以前(yǐqián)
2157. 以为(yǐwéi)
2158. 已经(yǐjīng)
2159. 椅子(yǐzi)
2160. 亿(yì)
2161. 一般(yìbān)
2162. 一边(yìbiān)
2163. 一起(yìqǐ)
2164. 一直(yìzhí)
2165. 意见(yìjiàn)
2166. 意思(yìsi)
2167. 意外(yìwài)
2168. 意义(yìyì)
2169. 议论(yìlùn)
2170. 艺术(yìshù)
2171. 义务(yìwù)
2172. 阴(yīn)
2173. 因此(yīncǐ)
2174. 因而(yīnér)
2175. 因素(yīnsù)
2176. 因为(yīnwéi)
2177. 音乐(yīnyuè)
2178. 银(yín)
2179. 银行(yínháng)
2180. 饮料(yǐnliào)
2181. 引起(yǐnqǐ)
2182. 印象(yìnxiàng)
2183. 应该(yīnggāi)
2184. 英俊(yīngjùn)
2185. 英雄(yīngxióng)
2186. 赢(yíng)
2187. 迎接(yíngjiē)
2188. 营养(yíngyǎng)
2189. 营业(yíngyè)
2190. 影响(yǐngxiǎng)
2191. 影子(yǐngzi)
2192. 硬(yìng)
2193. 硬币(yìngbì)
2194. 硬件(yìngjiàn)
2195. 应付(yìngfù)
2196. 应聘(yīngpìn)
2197. 应用(yìngyòng)
2198. 拥抱(yōngbào)
2199. 拥挤(yōngjǐ)
2200. 勇敢(yǒnggǎn)
2201. 勇气(yǒngqì)
2202. 永远(yǒngyuǎn)
2203. 用(yòng)
2204. 用途(yòngtú)
2205. 优点(yōudiǎn)
2206. 优惠(yōuhuì)
2207. 优美(yōuměi)
2208. 优势(yōushì)
2209. 优秀(yōuxiù)
2210. 悠久(yōujiǔ)
2211. 幽默(yōumò)
2212. 由(yóu)
2213. 由于(yóuyú)
2214. 邮局(yóujú)
2215. 游览(yóulǎn)
2216. 游戏(yóuxì)
2217. 游泳(yóuyǒng)
2218. 尤其(yóuqí)
2219. 犹豫(yóuyù)
2220. 油炸(yóuzhá)
2221. 有(yǒu)
2222. 有利(yǒulì)
2223. 有名(yǒumíng)
2224. 有趣(yǒuqù)
2225. 友好(yǒuhǎo)
2226. 友谊(yǒuyì)
2227. 又(yòu)
2228. 右边(yòubian)
2229. 幼儿园(yòuéryuán)
2230. 鱼(yú)
2231. 愉快(yúkuài)
2232. 娱乐(yúlè)
2233. 于是(yúshì)
2234. 与(yǔ)
2235. 与其(yǔqí)
2236. 语法(yǔfǎ)
2237. 语气(yǔqì)
2238. 语言(yǔyán)
2239. 羽毛球(yǔmáoqiú)
2240. 宇宙(yǔzhòu)
2241. 预报(yùbào)
2242. 预订(yùdìng)
2243. 预防(yùfáng)
2244. 预习(yùxí)
2245. 遇到(yùdào)
2246. 玉米(yùmǐ)
2247. 圆(yuán)
2248. 元(yuán)
2249. 元旦(yuándàn)
2250. 缘故(yuángù)
2251. 原来(yuánlái)
2252. 原谅(yuánliàng)
2253. 原料(yuánliào)
2254. 原因(yuányīn)
2255. 原则(yuánzé)
2256. 远(yuǎn)
2257. 愿望(yuànwàng)
2258. 愿意(yuànyì)
2259. 约会(yuēhuì)
2260. 越(yuè)
2261. 月(yuè)
2262. 月亮(yuèliàng)
2263. 阅读(yuèdú)
2264. 晕(yūn)
2265. 云(yún)
2266. 允许(yǔnxǔ)
2267. 运动(yùndòng)
2268. 运气(yùnqì)
2269. 运输(yùnshū)
2270. 运用(yùnyòng)
2271. 杂志(zázhì)
2272. 灾害(zāihài)
2273. 在(zài)
2274. 再(zài)
2275. 再见(zàijiàn)
2276. 再三(zàisān)
2277. 咱们(zánmen)
2278. 赞成(zànchéng)
2279. 赞美(zànměi)
2280. 暂时(zànshí)
2281. 脏(zāng)

2282. 糟糕(zāogāo)
2283. 早上(zǎoshang)
2284. 造成(zàochéng)
2285. 则(zé)
2286. 责备(zébèi)
2287. 责任(zérèn)
2288. 怎么(zěnme)
2289. 怎么样(zěnmeyàng)
2290. 增加(zēngjiā)
2291. 增长(zēngzhǎng)
2292. 摘(zhāi)
2293. 窄(zhǎi)
2294. 粘贴(zhāntiē)
2295. 展开(zhǎnkāi)
2296. 展览(zhǎnlǎn)
2297. 站(zhàn)
2298. 占线(zhànxiàn)
2299. 战争(zhànzhēng)
2300. 张(zhāng)
2301. 长(cháng)
2302. 涨(zhǎng)
2303. 掌握(zhǎngwò)
2304. 丈夫(zhàngfu)
2305. 账户(zhànghù)
2306. 招待(zhāodài)
2307. 招聘(zhāopìn)
2308. 着急(zháojí)
2309. 着凉(zháoliáng)
2310. 找(zhǎo)
2311. 照常(zhàocháng)
2312. 照顾(zhàogù)
2313. 召开(zhàokāi)
2314. 照片(zhàopiàn)
2315. 照相机(zhàoxiàngjī)
2316. 哲学(zhéxué)
2317. 这(zhè)
2318. 这儿(zhèer)
2319. 着(zhe)
2320. 真(zhēn)
2321. 真理(zhēnlǐ)
2322. 真实(zhēnshí)
2323. 真正(zhēnzhèng)
2324. 针对(zhēnduì)
2325. 珍惜(zhēnxī)
2326. 诊断(zhěnduàn)
2327. 枕头(zhěntóu)
2328. 阵(zhèn)
2329. 振动(zhèndòng)
2330. 睁(zhēng)
2331. 争论(zhēnglùn)
2332. 争取(zhēngqǔ)
2333. 征求(zhēngqiú)
2334. 整个(zhěnggè)
2335. 整理(zhěnglǐ)
2336. 整齐(zhěngqí)
2337. 整体(zhěngtǐ)
2338. 正(zhèng)
2339. 正常(zhèngcháng)
2340. 正好(zhènghǎo)
2341. 正确(zhèngquè)
2342. 正式(zhèngshì)
2343. 正在(zhèngzài)
2344. 政策(zhèngcè)
2345. 政府(zhèngfǔ)
2346. 政治(zhèngzhì)
2347. 证件(zhèngjiàn)
2348. 证据(zhèngjù)
2349. 证明(zhèngmíng)
2350. 挣钱(zhèngqián)
2351. 只(zhī)
2352. 之(zhī)
2353. 支(zhī)
2354. 支持(zhīchí)
2355. 支票(zhīpiào)
2356. 知道(zhīdào)
2357. 知识(zhīshi)
2358. 直(zhí)
2359. 直接(zhíjiē)
2360. 值得(zhídé)
2361. 植物(zhíwù)
2362. 执行(zhíxíng)
2363. 执照(zhízhào)
2364. 职业(zhíyè)
2365. 指(zhǐ)
2366. 指导(zhǐdǎo)
2367. 指挥(zhǐhuī)
2368. 只(zhī)
2369. 只好(zhǐhǎo)
2370. 只要(zhǐyào)
2371. 制定(zhìdìng)
2372. 制度(zhìdù)
2373. 制造(zhìzào)
2374. 制作(zhìzuò)
2375. 智慧(zhìhuì)
2376. 至今(zhìjīn)
2377. 至少(zhìshǎo)
2378. 至于(zhìyú)
2379. 质量(zhìliàng)
2380. 治疗(zhìliáo)
2381. 秩序(zhìxù)
2382. 志愿者(zhìyuànzhě)
2383. 钟(zhōng)
2384. 中国(zhōngguó)
2385. 中间(zhōngjiān)
2386. 中介(zhōngjiè)
2387. 中文(zhōngwén)
2388. 中午(zhōngwǔ)
2389. 中心(zhōngxīn)
2390. 中旬(zhōngxún)
2391. 终于(zhōngyú)
2392. 种(zhǒng)
2393. 重(zhòng)
2394. 重点(zhòngdiǎn)
2395. 重量(zhòngliàng)
2396. 重视(zhòngshì)
2397. 重要(zhòngyào)
2398. 周到(zhōudào)
2399. 周末(zhōumò)
2400. 周围(zhōuwéi)
2401. 猪(zhū)
2402. 逐步(zhúbù)
2403. 逐渐(zhújiàn)
2404. 竹子(zhúzi)
2405. 煮(zhǔ)
2406. 主持(zhǔchí)
2407. 主动(zhǔdòng)
2408. 主观(

zhǔguān)
2409. 主人(zhǔrén)
2410. 主席(zhǔxí)
2411. 主要(zhǔyào)
2412. 主意(zhǔyì)
2413. 主张(zhǔzhāng)
2414. 嘱咐(zhǔfù)
2415. 住(zhù)
2416. 祝(zhù)
2417. 祝福(zhùfú)
2418. 祝贺(zhùhè)
2419. 注册(zhùcè)
2420. 注意(zhùyì)
2421. 著名(zhùmíng)
2422. 抓紧(zhuājǐn)
2423. 专家(zhuānjiā)
2424. 专门(zhuānmén)
2425. 专心(zhuānxīn)
2426. 专业(zhuānyè)
2427. 转变(zhuǎnbiàn)
2428. 转告(zhuǎngào)
2429. 赚(zhuàn)
2430. 装(zhuāng)
2431. 装饰(zhuāngshì)
2432. 撞(zhuàng)
2433. 状况(zhuàngkuàng)
2434. 状态(zhuàngtài)
2435. 追求(zhuīqiú)
2436. 准备(zhǔnbèi)
2437. 准确(zhǔnquè)
2438. 准时(zhǔnshí)
2439. 桌子(zhuōzǐ)
2440. 资格(zīgé)
2441. 资金(zījīn)
2442. 资料(zīliào)
2443. 资源(zīyuán)
2444. 姿势(zīshì)
2445. 咨询(zīxún)
2446. 紫(zǐ)
2447. 仔细(zǐxì)
2448. 字(zì)
2449. 字典(zìdiǎn)
2450. 字幕(zìmù)
2451. 自从(zìcóng)
2452. 自动(zìdòng)
2453. 自豪(zìháo)
2454. 自己(zìjǐ)
2455. 自觉(zìjué)
2456. 自然(zìrán)
2457. 自私(zìsī)
2458. 自信(zìxìn)
2459. 自行车(zìxíngchē)
2460. 自由(zìyóu)
2461. 自愿(zìyuàn)
2462. 综合(zōnghé)
2463. 宗教(zōngjiào)
2464. 总裁(zǒngcái)
2465. 总共(zǒnggòng)
2466. 总结(zǒngjié)
2467. 总理(zǒnglǐ)
2468. 总是(zǒngshì)
2469. 总算(zǒngsuàn)
2470. 总统(zǒngtǒng)
2471. 总之(zǒngzhī)
2472. 走(zǒu)
2473. 租(zū)
2474. 组成(zǔchéng)
2475. 组合(zǔhé)
2476. 组织(zǔzhī)
2477. 祖国(zǔguó)
2478. 祖先(zǔxiān)
2479. 阻止(zǔzhǐ)
2480. 嘴(zuǐ)
2481. 醉(zuì)
2482. 最(zuì)
2483. 最初(zuìchū)
2484. 最好(zuìhǎo)
2485. 最后(zuìhòu)
2486. 最近(zuìjìn)
2487. 罪犯(zuìfàn)
2488. 尊敬(zūnjìng)
2489. 尊重(zūnzhòng)
2490. 遵守(zūnshǒu)
2491. 昨天(zuótiān)
2492. 左边(zuǒbian)
2493. 坐(zuò)
2494. 做(zuò)
2495. 做生意(zuòshēngyì)
2496. 座(zuò)
2497. 座位(zuòwèi)
2498. 作品(zuòpǐn)
2499. 作为(zuòwéi)
2500. 作文(zuòwén)
2501. 作业(zuòyè)
2502. 作用(zuòyòng)
2503. 作者(zuòzhě)

TOP相关主题

新HSK五级词汇2500个(拼音版)
新HSK五级词汇2500个(拼音版),如何下载 2018-06-27 12:25:43 这篇文档有word格式吗?新HSK五级词汇2500个(拼音版) 2018-06-26 21:58:51 文档......
新HSK汉语水平考试 五级词汇2500个
新HSK汉语水平考试 五级词汇2500个_韩语学习_外语学习_教育专区。新 HSK 汉语水平考试 五级词汇 2500 个新 HSK 五级词汇 2500 个 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7......
新HSK五级考试大纲词汇(2500词)
新HSK五级词汇2500个(TX... 19页 1下载券 hsk词汇考试大纲...
新HSK5级词汇
新 HSK5 级词汇 2500 个新 HSK5 级词汇 A 阿姨 啊唉矮爱 爱好...
新HSK5级-本级词汇带拼音
词汇表是为方便准备新HSK5级考试的学生专门准备的。5级考试词汇2500个,其中HSK4级考试学习过的有1200个词。本表剔除了HSK4级的1200个旧词,专门列出已通过4......
hsk5级词汇
HSK(五级)词汇2500 个 A āyí ànzhào bāngzhù 1...
HSK五级大纲词汇整理
新HSK五级词汇2500个(DO... 57页 1下载券 新HSK五级词汇及例...
新HSK五级词汇
新HSK五级词汇2500个(TX... 19页 1下载券 HSK五级词汇 暂无评价 70页 1下载券 新HSK五级词汇2500个 暂无评价 57页 1下载券 新HSK五级词汇2500个(DO.......
HSK2500个词汇-带拼音
HSK2500个词汇-带拼音_英语考试_外语学习_教育专区。HSK6 词汇(25...
新HSK五级词汇
新HSK五级词汇_英语考试_外语学习_教育专区。新 HSK 五级词汇 新 HSK 五级词汇七皇兄整理 1. 阿姨 2. 啊 3. 唉 4. 矮 5. 爱 6. 爱好 7. 爱护 8. ......
Vocabulary List of the New HSK Level5 新HSK 五级词汇带拼音...
HSK(五级)词汇2500 个 A āyí ànzhào bāngzhù 1...
新HSK五级词汇
新HSK纯五级词汇_英语考试_外语学习_教育专区。HSK 五级词汇 1.爱护(a...
新HSK五级词汇57879
新HSK纯五级词汇57879_英语考试_外语学习_教育专区。HSK五级词汇 1....
新HSK五级词汇及例句(1)
新HSK 五级词汇及例句(1) (第一部分)(HSK词汇及练习应用:www.yx...
【精品】新汉语水平考试HSK五级词汇拼音版 新
新汉语水平考试 HSK 五级词汇 拼音版 (1294) 唉 ai 保险 bǎox...
HSK6 2500个词汇 带拼音
标签: 拼音| 词汇| HSK6 2500个词汇 带拼音_教学研究_教育专区。整理出来的只是HSK6级单独的2500个词汇,带拼音。方便高级学生学习6级生词。 ...
HSK5级词汇
英语学习| 词汇| HSK5级词汇_英语学习_外语学习_教育专区。新汉语水平考试 HSK 五级词汇 拼音版(1294) 唉ài 爱护 àihù 爱惜 àix? 爱心 àix?n 安慰 ünw......
HSK 五级词汇
HSK 五级词汇(1300 个) 唉 爱护 爱惜 爱心 安慰 安装 岸 把握 摆...
新HSK五级词汇
[精品]新汉语水平考试HS... 19页 免费 新HSK纯五级词汇57879复... 30页 免费 新HSK五级词汇2500个(TX... 19页 1下载券 ......